Về An Giang thăm làng Chăm Châu Đốc

Trang chủ / Về An Giang thăm làng Chăm Châu Đốc

Vthăm vùng đt An Giang còn là dp đbn khám phá nhng nét đc trưng trong sinh hot văn hóa ca cng đng ngưi Chăm Islam sinh sng ti đây.  

An Giang có tt c7 làng Chăm Châu Đc là Koh Taboong, Mat Chruk, Koh Kaboak, Plây Kênh, Plao Ba, Koh Kaghia, Sabâu, tương ng vi các đa danh tiếng Vit là Châu Giang, Đa Phưc, Châu Phong, Lama, Vĩnh Tưng, Bún Ln, Bún Bình Thiên, Đng Cô K. Hin nay, có khong 13.700 ngưi Chăm Islam ti đây vi khong 2.100 hdân.

Vào thăm các làng Chăm bn sthy nhng ngôi nhà đưc xây dng theo kiu nhà sàn, mái lp ngói đ, trưc nhà có mt cu thang rn chc bng gvà bên trong hu như không có bàn ghế. Mi khi có khách đến nhà, gia chthưng tri mt chiếc chiếu hoc tm thm đchvà khách cùng ngi xếp bng trên sàn g. Đc bit, bn có thnhìn thy nhng cây qut hin din trong đa snhng khu vưn ngôi nhà ca ngưi Chăm.

Ngưi Chăm Islam ti An Giang cũng có trang phc riêng, đàn ông phi đtóc ngn và khi tham gia sinh hot cng đng trong làng phi đi nón nmàu đen dành cho ngưi nhtui, còn ngưi ln hơn đi nón màu trng. Còn đi vi phn, khi ra đưng phi đi khăn phđu. Ngưi Chăm Islam cũng thưng mc Sà-rong qun quanh mình, dài đến gót chân.

Ngôn nghsdng là tiếng Chăm cách tân, có nh hưng ít nhiu vi tiếng Khmer và tiếng Mã Lai. Bên cnh đó hcũng có tp tc ăn bc. Nhưng trưc khi ăn phi ra tay và chsdng ba ngón gia và ngón cái ca bàn tay phi đđưa cơm vào ming.

Còn đi sng sinh hot hng ngày ca ngưi Chăm Châu Đc thì gn lin vi nguyên lý tôn thmt thưng đế là Allah. Mi ngày, ngưi Chăm Islam cu nguyn 5 ln. Mi ln như vy hli đến các thánh đưng trong làng đcu nguyn, mt quay vng Tây, là hưng vThánh Đa Mecca, mt đa đim linh thiêng vi ngưi theo Islam.

Đến An Giang bn cũng đng quên tham dvào nhng lhi truyn thng ca ngưi Chăm nơi đây, cũng như thưng thc các món ăn đc sn ca hnhư tung lò mò…Phong tc, đi sng tâm linh ca ngưi Chăm Islam ti An Giang thc slà nhng khám phá thú vdành cho du khách.